DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VA CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2018 (Lĩnh vực Khoa học XHNV và Nông nghiệp & PTNT)

STT Tên đề tài/dự án Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả Phương thức tổ chức thực hiện Ghi chú Chọn
1 Văn hóa vật thể tộc người Raglai ở Ninh Thuận: thực trạng và những biến đổi trong thời gian qua và các giải pháp bảo tồn, phát huy trong thời gian tới. - Khảo sát, điều tra, thống kê tổng thể về văn hóa vật thể của tộc người Raglai trên phạm vi toàn tỉnh Ninh Thuận. - Đánh giá thực trạng, những biến đổi và các giá trị văn hóa vật thể của tộc người Raglai hiện nay. - Đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể của tộc người Raglai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. - Các biểu mẫu, tư liệu, số liệu điều tra…đảm bảo tính xác thực. - Báo cáo đánh giá thực trạng, những biến đổi và các giá trị văn hóa vật thể của tộc người Raglai hiện nay. - Sách, phim tư liệu và hình ảnh văn hóa vật thể của tộc người Raglai (đảm bảo mức chất lượng để có thể quảng bá rộng rãi, đặc biệt là phục vụ cho du lịch). - Các giải pháp khả thi để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể của tộc người Raglai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý triển khai hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt triển khai). Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Hết hạn tham gia
2 Nghiên cứu biên soạn và phát hành tập sách “Những đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Ninh Thuận”. Thu thập, phân tích chọn lọc và tổng hợp các tài liệu đã có kết hợp với phỏng vấn bổ sung các nhân chứng, các đơn vị có liên quan để biên soạn, phát hành tập sách “Những đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Ninh Thuận” Tập sách “Những đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Ninh Thuận” (đáp ứng yêu cầu làm tài liệu nghiên cứu học tập, tuyên truyền cho Lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh). Giao trực tiếp cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì thực hiện Hết hạn tham gia
3 Đề tài Nghiên cứu giải pháp quản lý, phòng ngừa hiệu quả bệnh hại trên cây nha đam (Aloe vera) theo hướng an toàn, thân thiện với môi trường, đảm bảo đạt năng suất và chất lượng - Điều tra, khảo sát các loại bệnh thường xuất hiện, và mức thiệt hại do bệnh hại gây ra trên cây nha đam trồng tại các vùng trồng chủ yếu ở tỉnh Ninh Thuận. - Xác định tác nhân gây bệnh, con đường xâm nhiễm, lan truyền, sự tác động của các biện pháp canh tác và các yếu tố môi trường đến sự tồn tại, xâm nhiễm và lan truyền tác nhân gây bệnh, phổ ký chủ của tác nhân gây bệnh. - Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý bệnh hại tổng hợp (IDM) trên cây nha đam. - Thực nghiệm và chuyển giao quy trình quản lý bệnh hại tổng hợp (IDM) trên cây nha đam tại tỉnh Ninh Thuận - Báo cáo về các loại bệnh thường xuất hiện, và mức thiệt hại do bệnh hại gây ra trên cây nha đam trồng tại các vùng trồng chủ yếu ở tỉnh Ninh Thuận; tác nhân gây bệnh, con đường xâm nhiễm, lan truyền, sự tác động của các biện pháp canh tác và các yếu tố môi trường đến sự tồn tại, xâm nhiễm và lan truyền tác nhân gây bệnh, phổ ký chủ của tác nhân gây bệnh. - Quy trình quản lý bệnh hại tổng hợp (IDM) trên cây nha đam trồng tại Ninh Thuận (có khả năng phòng trừ hiệu quả bệnh hại, sản phẩm đảm bảo chỉ tiêu an toàn về dư lượng nitrat và thuốc BVTV theo quy định hiện hành của Bộ NN & PTNT, nông dân dễ áp dụng) - Mô hình thực nghiệm trồng nha đam áp dụng quy trình quản lý bệnh hại tổng hợp (IDM), có quy mô 02 ha/03 vùng trồng (dự kiến: tại các phường: Văn Hải, Mỹ Hải, Mỹ Bình), tạo ra sản phẩm an toàn, có hiệu quả kinh tế. - Sổ tay hướng dẫn Quy trình quản lý bệnh hại tổng hợp (IDM) trên cây nha đam trồng tại Ninh Thuận (được trình bày rõ ràng, chính xác, đầy đủ và logic về mặt khoa học, có hình ảnh thực tế minh hoạ đầy đủ, nông dân dễ áp dụng). - 02 lớp tập huấn (40 người/lớp, thời gian 1 ngày: 50% thời lượng lý thuyết và 50% thời lượng thực tế ngoài đồng ruộng); 01 Hội thảo đầu bờ (40 người/lớp) - Trình tự tác nhân gây bệnh trực tiếp trên cây nha đam tại Ninh Thuận, Việt Nam được đăng ký thành công trên cơ sở dữ liệu GenBank. - 01 bài báo đăng trên các Tạp chí chuyên ngành. Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện. Hết hạn tham gia
4 Dự án chuyển giao, nhân rộng quy trình nhân giống và thâm canh cây kiệu theo hướng an toàn tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận - Điều tra thực trạng sản xuất và đánh giá những tồn tại trong sản xuất giống, kỹ thuật canh tác cây kiệu tại huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận; xác định những vùng có khả năng phát triển trồng cây kiệu theo hướng an toàn tại tỉnh Ninh Thuận. - Chuyển giao quy trình nhân giống và quy trình thâm canh cây kiệu theo hướng an toàn cho người dân trồng kiệu tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. - Xây dựng các mô hình nhân giống và thâm canh cây kiệu theo hướng an toàn, đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao hơn các diện tích do người dân đang canh tác trên địa bàn huyện Ninh Sơn. - Báo cáo thực trạng sản xuất và phân tích, đánh giá những tồn tại trong sản xuất giống, kỹ thuật canh tác cây kiệu tại huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận; xác định những vùng có khả năng phát triển trồng cây kiệu theo hướng an toàn tại tỉnh Ninh Thuận. - Chuyển giao quy trình nhân giống và quy trình thâm canh cây kiệu theo hướng an toàn cho ít nhất 30 hộ trồng kiệu tại huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận (Đào tạo 30 kỹ thuật viên tại chỗ nắm vững kỹ thuật nhân giống và thâm canh cây kiệu) - Các mô hình thâm canh cây kiệu quy mô 03 ha/2 năm, năng suất đạt 14 tấn củ/ha/vụ. - Các mô hình nhân giống kiệu quy mô 02 ha/2 năm, năng suất đạt 12 tấn củ/ha/vụ. - Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật thâm canh kiệu. - Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật nhân giống kiệu. - Các lớp tập huấn (hoặc hội nghị đầu bờ) cho người dân trồng kiệu tại huyện Ninh Sơn. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghệp Duyên hải Nam Trung bộ Hết hạn tham gia