DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VA CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2018 (thuộc Chương trình hợp tác với Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam)

STT Tên đề tài/dự án Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả Phương thức tổ chức thực hiện Ghi chú Chọn
1 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP) để bảo quản một số loại rau quả chủ lực của tỉnh Ninh Thuận (măng tây xanh, nho) phục vụ nội tiêu và xuất khẩu. Xây dựng được quy trình công nghệ bảo quản một số loại rau quả chủ lực của tỉnh Ninh Thuận (măng tây xanh, nho) bằng màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP). Chuyển giao công nghệ bảo quản cho doanh nghiệp địa phương để phục vụ nội tiêu và xuất khẩu. - 02 Quy trình công nghệ bảo quản măng tây xanh, nho Ninh Thuận bằng màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP) gồm các công đoạn: thu hái và sơ chế, tiền xử lý, đóng gói và bảo quản. - 02 Mô hình bảo quản măng tây xanh, nho Ninh Thuận bằng màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP): + Quy mô: 200kg + Thời gian bảo quản: kéo dài hơn 2-3 lần so với đối chứng (không sử dụng bao bì) + Tổn thất sau bảo quản: <10% + Chất lượng sau bảo quản: đáp ứng TCVN 11410:2016 về Măng tây tươi và TCVN 10743:2015 về Nho quả tươi. - Bộ tài liệu tập huấn, chuyển giao công nghệ được doanh nghiệp địa phương tiếp nhận * Công bố: - 02 bài báo khoa học được đăng trên Tạp chí VAST2 hoặc các tạp chí chuyên ngành Giao trực tiếp cho Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì thực hiện Hết hạn tham gia