DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VA CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2018 (Lĩnh vực Khoa học xã hội)

STT Tên đề tài/dự án Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả Phương thức tổ chức thực hiện Ghi chú Chọn