DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VA CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2018 (Lĩnh vực Khoa học Xã hội)

STT Tên đề tài/dự án Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả Phương thức tổ chức thực hiện Ghi chú Chọn
1 Đề án: Đánh giá tác động và đề xuất giải pháp đầu tư công nhằm thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận. Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học vững chắc về việc đánh gía tác động và đề xuất các giải pháp hợp lý phát huy việc đầu tư công đã, đang và sẽ thực hiện trên địa bàn tỉnh đến việc thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận: - Điều tra thực trạng và đánh gía tác động của đầu tư công đến việc thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận. - Đề xuất các giải pháp hợp lý phát huy việc đầu tư công đã, đang và sẽ thực hiện trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn đến 2025 và 2030. - Báo cáo kết quả điều tra, thống kê thực trạng và hiệu quả của đầu tư công và việc thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận. - Báo cáo phân tích, đánh giá làm rõ mối quan hệ, tác động của đầu tư công công đến việc thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận. - Các giải pháp hợp lý phát huy việc đầu tư công đã, đang và sẽ thực hiện trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn đến 2025 và 2030. Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Hết hạn tham gia