STT Tên danh mục
1 DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG CẤP TỈNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2019 Xem
2 DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VA CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2018 (Lĩnh vực Khoa học Xã hội) Xem
3 DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VA CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2018 (Lĩnh vực Khoa học xã hội) Xem
4 DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VA CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2018 (thuộc Chương trình hợp tác với Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) Xem
5 DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VA CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2018 (Lĩnh vực Khoa học XHNV và Nông nghiệp & PTNT) Xem