(Cung cấp email thật để xác nhận việc gửi đề xuất)