STT Tên thông báo Ngày đăng
1 Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Đợt 2) năm 2021 05/10/2021 Xem
2 Tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 28/07/2021 Xem
3 Tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm các nhiệm vụ KH&CN của “Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong kỳ kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021 - 2025” 24/02/2021 Xem
4 Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020 28/07/2020 Xem
5 Mời đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Thuận, đợt 2 năm 2020 10/07/2020 Xem
6 V/v đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen giai đoạn 2021 - 2025 06/03/2020 Xem
7 Mời đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Thuận bắt đầu triển khai từ năm 2020 25/12/2019 Xem
8 Danh mục nhiệm vụ KH&CN triển khai mới của tỉnh Ninh Thuận 2016 - 2019 22/10/2019 Xem
9 Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 16/08/2019 Xem
10 Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm Đề án “Phát triển Ninh Thuận trở thành Trung tâm Năng lượng tái tạo của cả nước” 08/04/2019 Xem