STT Tên thông báo Ngày đăng
1 Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Đợt 1 năm 2022) 21/03/2022 Xem
2 Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Đợt 2) năm 2021 05/10/2021 Xem
3 Tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 28/07/2021 Xem
4 Tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm các nhiệm vụ KH&CN của “Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong kỳ kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021 - 2025” 24/02/2021 Xem
5 Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020 28/07/2020 Xem
6 Mời đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Thuận, đợt 2 năm 2020 10/07/2020 Xem
7 V/v đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen giai đoạn 2021 - 2025 06/03/2020 Xem
8 Mời đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Thuận bắt đầu triển khai từ năm 2020 25/12/2019 Xem
9 Danh mục nhiệm vụ KH&CN triển khai mới của tỉnh Ninh Thuận 2016 - 2019 22/10/2019 Xem
10 Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 16/08/2019 Xem