STT Tên thông báo Ngày đăng
1 Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (đợt 2 năm 2023) 20/02/2023 Xem
2 Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (đợt 1 năm 2023) 17/01/2023 Xem
3 Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (đợt 4 năm 2022) 08/12/2022 Xem
4 Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (đợt 3 năm 2022) 18/10/2022 Xem
5 Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Đợt 1 năm 2022) 21/03/2022 Xem
6 Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Đợt 2) năm 2021 05/10/2021 Xem
7 Tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 28/07/2021 Xem
8 Tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm các nhiệm vụ KH&CN của “Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong kỳ kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021 - 2025” 24/02/2021 Xem
9 Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020 28/07/2020 Xem
10 Mời đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Thuận, đợt 2 năm 2020 10/07/2020 Xem