Thông báo Tài liệu kèm theo Phụ lục kèm theo
Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Đợt 1 năm 2022)[21/03/2022] Tải về Tải về
Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Đợt 2) năm 2021[05/10/2021] Tải về Tải về
Tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh [28/07/2021] Tải về Tải về
Tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm các nhiệm vụ KH&CN của “Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong kỳ kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021 - 2025” [24/02/2021] Tải về Tải về
Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020[28/07/2020] Tải về Tải về
Mời đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Thuận, đợt 2 năm 2020 [10/07/2020] Tải về Tải về
V/v đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen giai đoạn 2021 - 2025 [06/03/2020] Tải về Tải về
Mời đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Thuận bắt đầu triển khai từ năm 2020 [25/12/2019] Tải về Tải về
Danh mục nhiệm vụ KH&CN triển khai mới của tỉnh Ninh Thuận 2016 - 2019[22/10/2019] Tải về
Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019[16/08/2019] Tải về Tải về