Thông báo Tài liệu kèm theo Phụ lục kèm theo
Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Đợt 2) năm 2021[05/10/2021] Tải về Tải về
Tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh [28/07/2021] Tải về Tải về
Tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm các nhiệm vụ KH&CN của “Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong kỳ kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021 - 2025” [24/02/2021] Tải về Tải về
Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020[28/07/2020] Tải về Tải về
Mời đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Thuận, đợt 2 năm 2020 [10/07/2020] Tải về Tải về
V/v đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen giai đoạn 2021 - 2025 [06/03/2020] Tải về Tải về
Mời đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Thuận bắt đầu triển khai từ năm 2020 [25/12/2019] Tải về Tải về
Danh mục nhiệm vụ KH&CN triển khai mới của tỉnh Ninh Thuận 2016 - 2019[22/10/2019] Tải về
Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019[16/08/2019] Tải về Tải về
Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm Đề án “Phát triển Ninh Thuận trở thành Trung tâm Năng lượng tái tạo của cả nước”[08/04/2019] Tải về Tải về