Kính gửi: Các Tổ chức  Khoa học và Công nghệ 

 

Năm 2019, trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh Ninh Thuận sẽ ưu tiên, tập trung triển khai các nhiệm vụ KH&CN có mục tiêu sau:

1) Nghiên cứu trồng được tại Ninh Thuận các giống nho không hạt, nho chất lượng cao (có khả năng cạnh tranh với nho nhập ngoại).

2) Ứng dụng, nhân rộng các mô hình trồng Táo trong nhà màng, nhà lưới, phòng trừ ruồi vàng đục quả.

3) Nghiên cứu đầy đủ từ khâu giống đến quy trình canh tác để sản xuất thâm canh cây bưởi da xanh.

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời các tổ chức Khoa học và Công nghệ đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để thực hiện các mục tiêu trên.  

Các đề xuất, đề nghị trình bày theo biểu mẫu BM-02-01-01 (kèm theo văn bản này hoặc tải về từ Website: http://qldt.ninhthuan.gov.vn/) và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận trước ngày 30/01/2019 để tổng hợp, xúc tiến đặt hàng thực hiện.

Nếu cần biết thêm thông tin, kính đề nghị liên hệ phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN Ninh Thuận, điện thoại: 068.3820332 hoặc 0913.899053 (A. Lãm).  

Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận rất mong nhận được sự hợp tác Quý cơ quan, đơn vị./.