Kính gửi:

- Các Tổ chức  Khoa học và Công nghệ;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Sở Công Thương;

- UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

 

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 về thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023.

Thực hiện Nghị quyết, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đang phối hợp để xây dựng chương trình triển khai các nhiệm vụ nhằm nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ để phát triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực có lợi thế của tỉnh Ninh Thuận trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp và công nghiệp chế biến thành các sản phẩm có chất lượng tốt, quy mô lớn, có sức cạnh tranh trên thị trường, phục vụ nội tiêu và xuất khẩu;

Căn cứ Kế hoạch triển khai của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các tổ chức Khoa học và Công nghệ trong nước; các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước nhằm thực hiện mục tiêu nêu trên. Tập trung vào các sản phẩm như:

1) Nho: Lai tạo được giống nho mới cho Ninh Thuận; chọn tạo, khảo nghiệm từ các giống nho nhập ngoại để được giống nho mới (nho ăn tươi, nho làm rượu, nho không hạt,..) phù hợp với Ninh Thuận: chống chịu được một số bệnh phổ biến cho năng suất, chất lượng có khả năng cạnh trạnh với sản phẩm nho ngoại nhập; nghiên cứu về dinh dưỡng; ứng dụng công nghệ cao, công nghệ hữu cơ trong sản xuất phù hợp nhiều quy mô đầu tư (trồng trong nhà màng, nhà lưới; ứng dụng các công nghệ quan trắc, điều tiết khí hậu, môi trường; công nghệ tưới tiết kiệm, cung cấp dinh dưỡng tự động, bán tự động; các quy trình canh tác, bảo vệ thực vật tiên tiến ICM, IDM, IPM…); Nghiên cứu chuyển giao các công nghệ bảo quản sau thu hoạch (đảm bảo xuất khẩu, vận chuyển xa, lưu trữ dài ngày), công nghệ chế biến quả nho thành các sản phẩm có chất lượng tốt, quy mô lớn, có sức cạnh tranh trên thị trường, phục vụ nội tiêu và xuất khẩu.

2) Tôm (tôm sú, tôm thẻ chân trắng):

- Nuôi tôm thương phẩm: nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật học, chất kích thích miễn dịch, thảo dược trong phòng, trị một số loại dịch bệnh nguy hiểm đối với tôm nuôi thương phẩm; các biện pháp kỹ thuật giữ cân bằng sinh thái, sản xuất hữu cơ và quản lý dịch hại sau thu hoạch; nghiên cứu phát triển quy trình công nghệ nuôi thâm canh; xử lý môi trường nuôi tôm; ứng dụng công nghệ tiên tiến vào quy trình nuôi tôm theo hướng an toàn sinh học; hoàn chỉnh quy trình kỹ thuật sản xuất theo hướng thực hành nông nghiệp tốt (GAP).

- Tôm giống: kết hợp phương pháp truyền thống với công nghệ hiện đại để chọn, tạo nguồn tôm giống bố mẹ sạch bệnh, kháng bệnh chất lượng cao cho nghề sản xuất giống ở địa phương; Ứng dụng công nghệ sinh sản, ươm, nuôi con rươi biển làm thức ăn cho tôm bố mẹ sạch bệnh,..

3) Măng tây: nghiên cứu và ứng dụng ưu thế lai để tạo ra các giống cây trồng mới; phục tráng, chọn lọc, nhập nội nhằm đa dạng hóa giống; ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô nhân giống; sản xuất theo hướng hữu cơ, công nghệ cao, cánh đồng lớn; các quy trình canh tác, bảo vệ thực vật tiên tiến ICM, IDM, IPM… Nghiên cứu chuyển giao các công nghệ bảo quản sau thu hoạch (đảm bảo xuất khẩu, vận chuyển xa, lưu trữ dài ngày), công nghệ chế biến măng tây thành các sản phẩm có chất lượng tốt, quy mô lớn, có sức cạnh tranh trên thị trường, phục vụ nội tiêu và xuất khẩu.

Các đề xuất, đề nghị trình bày theo biểu mẫu A1-ĐXNV hoặc A3-ĐXNV (kèm theo văn bản này hoặc tải về từ Website: http://qldt.ninhthuan.gov.vn/) và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận trước ngày 25/01/2019 để tổng hợp, trình Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận xem xét đặt hàng thực hiện.

Nếu cần biết thêm thông tin, kính đề nghị liên hệ phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN Ninh Thuận, điện thoại: 068.3820332 hoặc 0913.899053 (A. Lãm). 

Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận rất mong nhận được sự hợp tác Quý cơ quan, đơn vị./.