Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh Ninh Thuận;

- Các UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh Ninh Thuận;

- Các tổ chức KH&CN;

- Các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp&PTNT.

 

Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1747/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2015.   

Trong giai đoạn 2016 - 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt triển khai 06 dự án do các đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận chủ trì thực hiện, có tổng kinh phí hỗ trợ từ trung ương hơn 16.5 tỷ đồng.

Để tiếp tục triển k hai Chương trình trên, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các sở, ngành, UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh Ninh Thuận, các tổ chức KH&CN khẩn trương đề xuất các dự án thuộc Chương trình triển khai tại tỉnh từ  năm 2020, theo hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Xây dựng hồ sơ đề xuất:

a) Hồ sơ đề xuất gồm các biểu mẫu theo Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025, bao gồm:

- Thuyết minh dự án (Mẫu B1.1-TMDA). Trong đó, dự toán của dự án được lập theo Thông tư số: 348/2016/TT-BTC, ngày 30/12/2016, quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025;

- Tóm tắt hoạt động khoa học của Tổ chức chủ trì (Mẫu B1.2-HĐTCCT);

- Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm dự án (Mẫu B1.3-LLKHCN);

- Tóm tắt hoạt động của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ (Mẫu B1.4-HĐTCHTCN);

- Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ theo quy định.   

(Các biểu mẫu tải về từ http://qldt.ninhthuan.gov.vn).

b) Hồ sơ đề xuất các dự án gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận trước ngày 25/03/2019  để Hội đồng KH&CN cấp tỉnh xét duyệt và trình Ủy ban nhân dân tỉnh đặt hàng với Bộ Khoa học và Công nghệ. 

2. Các dự án được ưu tiên:

- Hỗ trợ ứng dụng chuyển giao công nghệ có sự tham gia của doanh nghiệp với vai trò là hạt nhân liên kết trong chuổi giá trị sản xuất hàng hoá.

- Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông minh; Công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch trong nông nghiệp.

- Ứng dụng công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất gắn với du lịch sinh thái.

- Dự án có thu hút cán bộ khoa học trẻ, tình nguyện đến làm việc thường xuyên tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số để hướng dẫn chuyển giao công nghệ.

Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận, điện thoại: 0259.3820332, di động: 0913.899053 (A. Lãm), Email: lamvq@ninhthuan.gov.vn.