Kính gửi:

- Các Tổ chức  Khoa học và Công nghệ; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

 

Sở Khoa học và Công nghệ trên trọng kính mời quý cơ quan, đơn vị đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai tại tỉnh Ninh Thuận từ năm 2020. Cụ thể như sau:

1) Đối với các đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh:

Đề nghị tập trung vào các định hướng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao của tỉnh Ninh Thuận được nêu trong các văn bản dưới đây: 

- Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2016 - 2020 (Phụ lục 1- kèm theo).  

- Quyết định số 1360/QĐ-UBND, ngày 11/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Chương trình Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao, nhân rộng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020” (Phụ lục 2- kèm theo).

- Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt “Đề án triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ phát triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực có lợi thế của tỉnh Ninh Thuận trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp và công nghiệp chế biến thành các sản phẩm có chất lượng tốt, quy mô lớn, có sức cạnh tranh trên thị trường phục vụ nội tiêu và xuất khẩu” (Phụ lục 3- kèm theo).

Các đề xuất nhiệm vụ cấp tỉnh, đề nghị trình bày theo biểu mẫu BM-02-01-01 (kèm theo).

2) Đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước đề nghị phối hợp với tỉnh Ninh Thuận để đề xuất đặt hàng thực hiện:

Đề nghị tập trung vào các định hướng mục tiêu tại Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 đã nêu trên.

Các đề xuất nhiệm vụ cấp nhà nước, đề nghị trình bày theo biểu mẫu A1-ĐXNV (theo Thông tư 07/2014/TT-BKHCN). Đối với Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn Miền núi trình bày theo biểu mẫu B1.5-ĐXĐHDA (theo Thông tư 07/2016/TT-BKHCN).

Văn bản đề xuất nhiệm vụ KH&CN (theo mẫu hướng dẫn) đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận trước ngày 21/02/2020 để tổng hợp, xúc tiến các thủ tục có liên quan.

Nếu có vấn đề cần giải đáp, hướng dẫn chi tiết đề nghị liên hệ phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN Ninh Thuận, điện thoại: 0259.3820332 hoặc 0913.899053 (A. Lãm). Tất cả các văn bản, biểu mẫu đã nêu tại văn bản này có thể tải về từ Cổng thông tin hệ thống quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Thuận (http://qldt.ninhthuan.gov.vn/).

Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận rất mong nhận được sự hợp tác Quý cơ quan, đơn vị./.