Kính gửi:

- Các sở: Nông nghiệp&PTNT; Y tế; Tài nguyên và Môi trường;

- UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh;

- Các vườn quốc gia: Phước Bình, Núi Chúa

- Các Tổ chức  Khoa học và Công nghệ; 

Thực hiện văn bản số 627/VPUB-KTTH, ngày 03/03/2020, của Văn phòng UBND tỉnh, về việc xây dựng Đề án khung nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp tỉnh;

 Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, phát hiện trong lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương mình: có các nguồn gen là các loài sinh vật, các mẫu vật di truyền có nguồn gốc trong nước hoặc nhập nội đã thích nghi, phát triển ổn định ở điều kiện sinh thái Việt Nam, có giá trị khoa học và giá trị ứng dụng cao, có khả năng được khai thác nhằm sử dụng bền vững, để xây dựng thành các nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen đề xuất với UBND nhân dân tỉnh (nhiệm vụ cấp tỉnh) hoặc đề xuất với Bộ KH&CN (nhiệm vụ cấp nhà nước) phê duyệt triển khai thực hiện giai đoạn 2021 - 2025. 

Các đề xuất nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen (trình bày theo mẫu ở phục lục 1 và 2 kèm theo), đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận trước ngày 31/03/2020 để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét và lấy ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nếu có vấn đề cần giải đáp, hướng dẫn chi tiết đề nghị liên hệ phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN Ninh Thuận, điện thoại: 0259.3820332 hoặc 0913.899053 (A. Lãm). Tất cả các văn bản, biểu mẫu đã nêu tại văn bản này có thể tải về từ Cổng thông tin hệ thống quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Thuận (http://qldt.ninhthuan.gov.vn/).

Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận rất mong nhận được sự hợp tác Quý cơ quan, đơn vị./.