Thông tin nhiệm vụ

Tên nhiệm vụ *
Năm đề xuất *
Lý do, xuất xứ của đề xuất *
Hình thức thực hiện *
Lĩnh vực *
Mục tiêu *
Dự kiến kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt *
Dự kiến thời gian để đạt được các kết quả *
Dự kiến kinh phí để đạt được các kết quả (VNĐ) *
Tên đơn vị (ngành / địa phương) *
Email *
Đề xuất tới Sở ban ngành *
Hủy